Photo by Iñaki del Olmo on Unsplash

Regulamin

regulamin, biuro karier
Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem korzystania z serwisu. Znajdziecie tutaj Państwo wszelkie informacje i wytyczne dotyczące zamieszczanych treści oraz danych.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO BIURA KARIER UNIWERSYTETU SWPS (STUDENT)

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki osób korzystających z Serwisu internetowego dla studentów i absolwentów www.kariera.swps.pl, zwanego dalej Serwisem.
 2. Serwis jest własnością SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego (zwanego dalej Uczelnią) i jest administrowany przez Uczelnię.
 3. Serwis ma charakter powszechny i bezpłatny.
 4. Korzystać z Serwisu mogą:
  1. Pracodawcy (osoby fizyczne, osoby prawne lub inne jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej);
  2. Studenci wszystkich wydziałów i form studiów Uczelni;
  3. Absolwenci wszystkich wydziałów, w tym absolwenci studiów doktoranckich oraz podyplomowych
 5. Serwis ma na celu:
  1. promocję studentów, absolwentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych Uniwersytetu SWPS na rynku pracy;
  2. monitorowanie losów zawodowych Absolwentów Uczelni;
  3. ułatwianie współpracy pomiędzy Uczelnią a Pracodawcami reprezentującymi otoczenie biznesowe.
 6. Warunkiem korzystania z Serwisu jest zarejestrowanie się oraz zaakceptowanie warunków Regulaminu.
 7. Użytkownik Serwisu zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z jego usług.

§ 2 FUNKCJONALNOŚCI SERWISU DOSTĘPNE DLA STUDENTÓW ORAZ ABSOLWENTÓW SWPS

 1. Serwis umożliwia Użytkownikom następujące działania (usługi świadczone drogą elektroniczną):
  1. stworzenie elektronicznej wersji CV;
  2. przeglądanie bazy ofert rekrutacyjnych (np. pracy, praktyk);
  3. aplikowanie za pośrednictwem systemu na opublikowane ogłoszenia;
  4. zapis za pośrednictwem systemu na wydarzenia organizowane przez Biuro Karier;
  5. zapis za pośrednictwem systemu na konsultacje indywidualne.
 2. Wymagania techniczne do korzystania z serwisu Biura Karier:
  1. połączenie z siecią Internet
  2. przeglądarka internetowa Microsoft Internet Explorer 10 lub nowsza, Microsoft Edge, Chrome 48 lub nowsza, Opera 42 lub nowsza, Firefox 50 lub nowsza. Przeglądarka internetowa musi mieć włączoną obsługę JavaScript oraz plików cookies.

§ 3 REJESTRACJA I KORZYSTANIE Z USŁUG SERWISU

 1. Aby korzystać z serwisu Biura Karier należy uwierzytelnić się przy użyciu nazwy użytkownika i hasła ustalonego na etapie rejestracji. W przypadku kont studentów możliwe jest uwierzytelnienie przy użyciu konta SWPS. Również w przypadku konta utworzonego ręcznie na etapie rejestracji istnieje możliwość połączenia profilu z kontem SWPS celem późniejszego wykorzystania w procesie uwierzytelniania.
 2. Rozpoczęcie świadczenia usług Serwisu oraz dostęp do wszystkich jego funkcjonalności następuje w przypadku funkcjonalności serwisu Biur Karier, po zaakceptowaniu przez użytkownika Regulaminu oraz opublikowaniu elektronicznej wersji CV.
 3. Użytkownik przystępując do korzystania z usług, po uprzednim zaakceptowaniu Regulaminu oświadcza, że:
  1. podane w CV dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym;
  2. umieszczone przez niego dane w Serwisie nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich;
  3. zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać;
  4. ponosi wyłączną odpowiedzialność za treści, które zamieszcza w serwisie, a wszelkie spory na tym tle rozstrzygane są bez udziału Biura Karier.
 4. Umowa o świadczenie usług dostępnych w ramach Serwisu zawierana jest z momentem akceptacji Regulaminu przez Użytkownika. Umowa zawierana jest w języku polskim.

§ 4 PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownik powinien każdorazowo przed rozpoczęciem korzystania z usług zapoznać się z Regulaminem.
 2. Użytkownik ma prawo usuwać bądź modyfikować dane umieszczone na swoim Profilu.
 3. Użytkownik jest zobowiązany podawać prawdziwe dane.
 4. Użytkownik ma obowiązek chronienia i nieudostępniania swoich danych dostępowych do konta osobom trzecim.
 5. Użytkownik jest zobowiązany do aktualizowania informacji, które zamieszcza w Serwisie.
 6. Użytkownik nie może umieszczać w swoim Profilu informacji, które:
  1. są niezgodne z prawem;
  2. są niezgodne z dobrymi obyczajami lub zasadami etyki bądź rażąco godzą w interesy Uczelni;
  3. naruszają prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej, a także prawo do wizerunku innych osób;
  4. są nieprawdziwe.
 7. Na wypadek naruszenia powyższych zasad Użytkownik ponosi odpowiedzialność.
 8. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do terminowego lub bezterminowego zablokowania Użytkownikowi, który działa niezgodnie z Regulaminem, dostępu do funkcjonalności Serwisu.

§ 5 ZMIANY REGULAMINU

 1. Administratorowi Serwisu przysługuje prawo do zmian Regulaminu z ważnych przyczyn określonych poniżej. W przypadku zmian Regulaminu, Użytkownicy posiadający profil w Serwisie zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem powiadomienia systemowego, z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem oraz zamieści także informację o zmianie Regulaminu bezpośrednio na stronach internetowych Serwisu. Doręczenie tekstu Regulaminu po dokonaniu zmian nastąpi poprzez umieszczenie tekstu jednolitego Regulaminu na stronach internetowych Serwisu.
 2. Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Regulaminu, Użytkownik akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji Regulaminu, Użytkownik traci możliwość korzystania z funkcjonalności Serwisu w pełnym zakresie.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z niżej wskazanych ważnych przyczyn:
  1. jeżeli zamiana Regulaminu jest konieczna ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub ze względu na uznanie postanowienia Regulaminu za niedozwolone – odpowiednio w tym zakresie;
  2. realizacji obowiązku wynikającego z prawomocnego orzeczenia sądu lub decyzji organów administracji;
  3. zmian wynikających ze względów bezpieczeństwa, w tym mających na celu uniemożliwienie korzystania z Serwisu, w sposób sprzeczny z przepisami prawa lub z niniejszym Regulaminem;
  4. wprowadzenia istotnych zmian w funkcjonowaniu Serwisu, w tym związanych z postępem technicznym lub technologicznym, obejmujących zmiany w systemach informatycznych związanych z funkcjonowaniem Serwisu lub poszerzeniem funkcjonalności Serwisu.

§ 6 REKLAMACJE

Użytkownik może złożyć także reklamację w związku z nieprawidłowościami, usterkami lub przerwami w funkcjonowaniu Serwisu. Reklamacje Użytkownik może zgłaszać na zasadach określonych poniżej. Reklamacja składana jest za pośrednictwem formularza uwag dostępnego dla zarejestrowanych użytkowników systemu. W reklamacji Użytkownik, o ile nie był wcześniej uwierzytelniony powinien podać swoje imię i nazwisko, adres e-mail, rodzaj wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Serwisu. Administrator rozpatruje reklamację w ciągu 1 miesiąca od dnia jej otrzymania oraz informuje Użytkownika, za pomocą poczty elektronicznej i/lub wewnętrznego powiadomienia systemowego, o sposobie jej rozpatrzenia. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia Administrator zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji, do składającego reklamację o jej uzupełnienie. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień przez Użytkownika przedłuża okres rozpatrywania reklamacji.

§7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator informuje, że dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia, by korzystanie z Serwisu było maksymalnie bezpieczne dla Użytkowników. Niemniej Usługodawca informuje, że szczególnym zagrożeniem związanym z korzystaniem ze Serwisu, tak jak wszelkich innych serwisów internetowych, jest potencjalne ryzyko uzyskania nieuprawnionego dostępu do Serwisu przez osoby trzecie (tzw. hacking), co może wywoływać nieprzewidziane zmiany funkcjonowania Serwisu.
 2. Użytkownik może rozwiązać umowę o świadczenie Usług wskazanych w Serwisie poprzez złożenie stosownego oświadczenia na adres e-mail biurokarier@swps.edu.pl lub poprzez funkcję "Usuń konto w Serwisie".

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO BIUR KARIER UNIWERSYTETU SWPS (PRACODAWCA)

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki osób korzystających z Serwisu internetowego dla Pracodawców www.kariera.swps.pl, zwanego dalej Serwisem.
 2. Serwis jest własnością SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego (zwanego dalej Uczelnią) i jest administrowany przez Uczelnię.
 3. Serwis ma charakter powszechny i bezpłatny.
 4. Korzystać z Serwisu mogą:
  1. Pracodawcy (osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej);
  2. Studenci wszystkich wydziałów i form studiów w Uczelni;
  3. Absolwenci wszystkich wydziałów, w tym absolwenci studiów doktoranckich oraz podyplomowych.
 5. Serwis ma na celu:
  1. promocję studentów, absolwentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych Uczelni na rynku pracy;
  2. monitorowanie losów zawodowych Absolwentów Uczelni;
  3. ułatwianie współpracy pomiędzy Uczelnią a Pracodawcami reprezentującymi otoczenie biznesowe.
 6. Warunkiem korzystania z Serwisu, jest wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz zaakceptowanie warunków Regulaminu.
 7. Pracodawca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z jego usług.

§ 2 FUNKCJONALNOŚCI SERWISU

Serwis umożliwia Pracodawcom następujące działania:
 1. stworzenie wizytówki firmy;
 2. zamieszczanie ogłoszeń rekrutacyjnych.

§ 3 REJESTRACJA I KORZYSTANIE Z SERWISU

 1. Korzystanie z usług Serwisu następuje z chwilą prawidłowego wypełnienia przez osobę reprezentującą Pracodawcę (zwanego dalej konsultantem) formularza rejestracyjnego i zaakceptowania Regulaminu.
 2. W trakcie rejestracji Pracodawcy, system weryfikuje jego numer NIP.
  1. Użytkownik przechodzi do formularza rejestracji pracodawcy i uzupełnia go danymi, własnymi oraz danymi firmy;
  2. System weryfikuje istnienie firmy i w przypadku stwierdzenie braku danych firmy tworzy konto użytkownika;
  3. Zarejestrowany w ten sposób użytkownik ma prawo do tworzenia dodatkowych kont użytkowników w obrębie tej samej firmy.
 3. Pracodawca z chwilą wysłania wypełnionego formularza rejestracyjnego, po uprzednim zaakceptowaniu Regulaminu, przystępuje do korzystania z usług Serwisu i jednocześnie oświadcza, że:
  1. podane w formularzu dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym;
  2. umieszczone przez niego dane w Serwisie nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich;
  3. zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać;
  4. ponosi wyłączną odpowiedzialność za treści, które zamieszcza w Serwisie, a wszelkie spory na tym tle rozstrzygane są bez udziału Uczelni.
 4. Umowa o świadczenie usług dostępnych w ramach Serwisu zawierana jest z momentem rejestracji. Umowa zawierana jest w języku polskim.

§ 4 PUBLIKACJA OFERT REKRUTACYJNYCH ORAZ INFORMACJI O PROJEKTACH

 1. Profil Pracodawcy zarządzany jest przez pracowników posiadających uprawnienia Menadżera Profilu, co daje im dodatkową możliwość, m.in.:
  1. nadawania uprawnień innym konsultantom do korzystania z konta Pracodawcy;
  2. edycji i zmiany danych;
  3. stworzenia Wizytówki firmy, widocznej przy każdej ofercie rekrutacyjnej;
 2. Konsultanci Pracodawcy, nieposiadający uprawnień Menadżera Profilu, mają możliwość:
  1. tworzenia ofert rekrutacyjnych i zarządzania zgromadzonymi aplikacjami;
  2. przeszukiwania bazy CV kandydatów;
 3. Wszystkie utworzone oferty rekrutacyjne podlegają weryfikacji Administratora Serwisu.
 4. Pracodawca po utworzeniu nowej oferty rekrutacyjnej przekazuje ją Administratorowi do weryfikacji, który w ciągu najdalej 2 dni roboczych publikuje ją w Serwisie.
 5. Administrator zachowuje prawo do korekty otrzymanej oferty rekrutacyjnej.
 6. W przypadku naruszenia Regulaminu, Administrator może odmówić publikacji oferty.
 7. Administrator dokonuje odrzucenia oferty rekrutacyjnej poprzez wysłanie komunikatu systemowego do pracodawcy, z opisem przyczyny odrzucenia lub rekomendacji zmiany, która umożliwi publikację.

§ 5 PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA (PRACODAWCY)

 1. Użytkownik powinien każdorazowo przed rozpoczęciem korzystania z usług Serwisu, zapoznać się z Regulaminem.
 2. Użytkownik ma prawo usuwać bądź modyfikować dane umieszczone na swoim Profilu.
 3. Użytkownik jest zobowiązany podawać prawdziwe dane.
 4. Użytkownik ma obowiązek chronienia i nieudostępniania swoich danych dostępowych do konta osobom trzecim.
 5. Użytkownik jest zobowiązany do aktualizowania informacji, które zamieszcza w Serwisie.
 6. Użytkownik nie może umieszczać w swoim Profilu informacji, które:
  1. są niezgodne z prawem;
  2. są niezgodne z dobrymi obyczajami lub zasadami etyki, bądź rażąco godzą w interesy Biura Karier;
  3. naruszają prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej, a także prawo do wizerunku innych osób;
  4. są nieprawdziwe;
  5. mają charakter komercyjny i nie są związane z misją biura karier.
 7. Na wypadek naruszenia powyższych zasad, Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za wyrządzoną komukolwiek szkodę i krzywdę.
 8. Administrator serwisu zastrzega sobie prawo do terminowego lub bezterminowego zablokowania dostępu do konta użytkownika lub konta firmy działającej niezgodnie z Regulaminem.
 9. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za dane (dokładność, kompletność, zgodność z prawdą) zawartych w ofercie Studentów i Absolwentów, ani nie udziela żadnych gwarancji na potencjalnych pracowników.
 10. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za skutki i przebieg indywidualnych kontaktów Student/Absolwent-Pracodawca.

§ 6 ZMIANY REGULAMINU

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w obrębie niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie, bez podania przyczyny.
 2. Wszelkie zmiany w Regulaminie wchodzą w życie z dniem ich opublikowania.
 3. W przypadku odmowy akceptacji nowego Regulaminu, proces rejestracyjny jest przerywany.
 4. Pracodawcy zarejestrowani w Serwisie wyrażają zgodę na przechowywanie, przetwarzanie, udostępnianie podanych danych kandydatom oraz wyrażają zgodę na wykorzystanie nazwy Pracodawcy na liście referencyjnej pozostałych użytkowników Serwisu.

§ 7 REKLAMACJE

Użytkownik może złożyć także reklamację w związku z nieprawidłowościami, usterkami lub przerwami w funkcjonowaniu Serwisu. Reklamacje Użytkownik może zgłaszać na zasadach określonych poniżej. Reklamacja składana jest za pośrednictwem formularza uwag dostępnego dla zarejestrowanych użytkowników systemu. W reklamacji Użytkownik, o ile nie był wcześniej uwierzytelniony powinien podać swoje imię i nazwisko, adres e-mail, rodzaj wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Serwisu. Administrator rozpatruje reklamację w ciągu 1 miesiąca od dnia jej otrzymania oraz informuje Użytkownika, za pomocą poczty elektronicznej i/lub wewnętrznego powiadomienia systemowego, o sposobie jej rozpatrzenia. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia Administrator zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji, do składającego reklamację o jej uzupełnienie. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień przez Użytkownika przedłuża okres rozpatrywania reklamacji.

§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator informuje, że dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia, by korzystanie z Serwisu było maksymalnie bezpieczne dla Użytkowników. Niemniej Usługodawca informuje, że szczególnym zagrożeniem związanym z korzystaniem ze Serwisu, tak jak wszelkich innych serwisów internetowych, jest potencjalne ryzyko uzyskania nieuprawnionego dostępu do Serwisu przez osoby trzecie (tzw. hacking), co może wywoływać nieprzewidziane zmiany funkcjonowania Serwisu.
 2. Użytkownik może rozwiązać umowę o świadczenie Usług wskazanych w Serwisie poprzez złożenie stosownego oświadczenia na adres e-mail biurokarier@swps.edu.pl lub poprzez funkcję "Usuń konto w Serwisie".
Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz tutaj.